show |

STANDREW S.A.


www.standrew.com.pl

Wybierz wersję językową:

 • obraz slidera - skład drewna
 • obraz slidera - skład drewna
 • obraz slidera - skład drewna
 • obraz slidera - skład drewna
 • obraz slidera - skład drewna
 • obraz slidera - skład drewna
 • obraz slidera - skład drewna
 • obraz slidera - skład drewna
 • obraz slidera - skład drewna

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ

29 czerwca 2018 roku, o godz. 12:00, w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28 w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017 – korekta Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

05-06-2018 11:00:47 | Roczny | EBI | 6/2018

Zarząd Spółki Standrew S.A. (dalej: Emitent) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu okresowego ? raportu rocznego za rok 2017.

Przyczyną korekty jest niezamieszczenie w systemie ESPI sprawozdania finansowego oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017. Dokumenty te były wymienione, jako załączniki do raportu okresowego, wyodrębnione z jego treści i w sposób niezamierzony przez Emitenta nie zostały zamieszczone w systemie EBI.
Korekta raportu okresowego nie wpływa na pozostałą jego treść, w tym na zamieszczone w treści raportu wybrane dane finansowe.
Skorygowany raport roczny Emitenta za rok 2017, wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STANDREW SA ZA ROKOBROTOWY 2017 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO

Sprawozdanie z działalności Zarządu_2017

Raport roczny_STANDREW 2017 2

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

31-05-2018 21:58:15 | Roczny | EBI | 4/2018

Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2017 wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport roczny_STANDREW 2017 2

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Standrew SA za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Zarządu_2017

Raport ESPI (Kancelaria Publiczna)

Ty raportu:     Raport bieżący

Numer:          ___/2018

Data:             1 czerwca 2018 roku

Spółka:          STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Podstawa prawna: Inne regulacje

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał STANDREW S.A.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Tomasz Stankiewicz- Prezes Zarządu

Edward Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu

Raport EBI

Ty raportu:     Raport bieżący

Numer:          _/ 2018

Data:            1 czerwca 2018 roku

Spółka:          STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Tytuł: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2018  roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał STANDREW S.A.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Tomasz Stankiewicz- Prezes Zarządu

Edward Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ

 

 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

 

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

 

29 czerwca 2018 roku, o godz. 12:00, w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28 w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.

 

 1. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

 

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 3. podziału zysku za rok obrotowy 2017;
 4. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 1. Zamknięcie obrad.

 

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

 

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 13 czerwca 2018 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien nie później niż w Dniu Rejestracji złożyć w Spółce dokumenty akcji (i nie odebrać ich przed zakończeniem tego dnia) albo zaświadczenie na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 1 czerwca 2018 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 14 czerwca 2018 roku).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na podstawie złożonych w Spółce dokumentów akcji oraz zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 1. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

IV.1. Informacje ogólne

 

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@standrew.com.pl,

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 17.00.

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

Informacje dotyczące WZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.standrew.com.pl

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Są one dostępne, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.strandrew.com.pl)

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Stankiewiczem – Prezesem Zarządu  numer tel. do biura + 48 67 256 41 48.

 

IV.2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

 

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz

wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres ul. Huta Szklana 83, 64-761 Krzyż Wielkopolski. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres biuro@standrew.com.pl. Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie,

jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

 

IV.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres: Huta Szklana 83, 64-761 Krzyż Wielkopolski. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres biuro@standrew.com.pl  Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

 

IV.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

 

IV.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

 

Zgodnie z art. 412-4122  Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

 1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
 2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
 3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
 4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później  jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres: Huta Szklana 83, 64-761 Krzyż Wielkopolski. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci  elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@standrew.com.pl

 

Zawiadomienie powinno zawierać:

 

 1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
 2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
 3. imię i nazwisko pełnomocnika,
 4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
 5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
 6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
 7. wskazanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
 8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
 9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

 

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

 

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

 

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@standrew.com.pl.

 

Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.standrew.com.pl formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

 

IV.6. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 

IV.7. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub

przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (OS.FIZYCZNE)

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów STANDREW S A

PROJEKTY UCHWAŁ_STANDREW S.A._ZWZ_2017

STANDREW_Raport bieżący_EBI_informacja o zwołaniu WZ

STANDREW_Raport bieżący_ESPI _informacja o zwołaniu WZ

wzór pełnomocnictwa – os fizyczne

wzór pełnomocnictwa – os prawne

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki na 29.06.2018

 

Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

14-02-2018 15:57:16 | Kwartalny | EBI | 2/2018

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport kwartalny IV Q 2017 STANDREW.doc

Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

11-12-2017 14:46:42 | Bieżący | EBI | 13/2017

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 11 grudnia 2017 r. Emitent zawarł z EDG Spółka Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Wojskowej 4 (60-792 Poznań), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, pod numerem ewidencyjnym 3755, umowę dotyczącą badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wyboru biegłego rewidenta dokonała Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11 grudnia 2017 r. Podmiot wybrany do badania sprawozdania finansowego za lata 2017 ? 2019 dokonywał również badania sprawozdań finansowych za lata 2013 ? 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

drzewo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku,
pragniemy serdecznie podziękować
za dotychczasową współpracę oraz
złożyć Naszym Kontrahentom, Przyjaciołom i Sympatykom moc gorących życzeń,
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności

życzy Zarząd i pracownicy STANDREW S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2017 r. STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTNDR00019)

11-08-2017

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport kwartalny II Q 2017 STANDREW 11 08 2017

RB-W_ASO: Informacja o przekroczeniu progu 5 % głosów na walnym zgromadzeniu
Data: 2017-07-20
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr42017
Data sporządzenia:2017-07-20
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Informacja o przekroczeniu progu 5 % głosów na walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd STANDREW S.A. _dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 20 lipca 2017 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Pana Jacka Krzyżaniaka, zawierające informację sporządzoną na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu przez niego akcji Emitenta w ilości powodującej przekroczenie progu 5 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.

Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie_STANDREW.pdfZawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-20TOMASZ STANKIEWICZPrezes ZarząduTomasz Stankiewicz

 

Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulInformacja o przekroczeniu progu 5 % głosów na walnym zgromadzeniu
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mail
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2017-07-20
Rok biezacy2017
Numer4
adres wwwwww.standrew.com.pl
RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2017 r.PAP
Data: 2017-06-30
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2017
Data sporządzenia:2017-06-30
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2017 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:Tomasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Łukasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Edward Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy__miejscowość_
HUTA SZKLANA83
_ulica__numer_
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
_telefon__fax_
www.standrew.com.pl
_e-mail__www_
763-18-52-437570861522
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-30Tomasz StankiewiczPrezes ZarząduTomasz Stankiewicz

 

Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2017 r.
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mail
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2017-06-30
Rok biezacy2017
Numer3
adres wwwwww.standrew.com.pl

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż dnia 27 czerwca 2017 r., w związku z zatwierdzeniem sprawozdań Emitenta za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję.
Skład Rady Nadzorczej Emitenta nie uległ zmianie i zasiadają w niej:
– Pan Łukasz Stankiewicz
– Pan Jarosław Stankiewicz
– Pani Sylwia Cugier
– Pan Radosław Kozłowski
– Pan Wojciech Komer

Życiorysy członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w związku z zatwierdzeniem sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2016 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 27 czerwca 2017 r. nastąpiło powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną pięcioletnią wspólną kadencję.
Skład Zarządu Emitenta nie uległ zmianie. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Tomasz Stankiewicz a funkcję Wiceprezesa Zarządu
Życiorysy członków Zarządu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2017 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2017 roku.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Wobec zgłoszenia jednej kandydatury zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Przewodniczący został wybrany drogą aklamacji. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), pkt. 7a), pkt. 8) i pkt. 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Korekta raportu ESPI w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2017 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym koryguje raport bieżący ESPI z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2017 roku, wskazując iż błędnie nadano numer raportu jako 5/2016. Zgodnie z kolejnością raportów ESPI, prawidłowy numer to 1/2017.

Ponadto, z uwagi na zakłócenia techniczne związane z wysłaniem raportu ESPI, do raportu bieżącego nie zostało załączone pełne ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co zostało uzupełnione w załączniku do niniejszego raportu.

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2017 roku

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym zwołuje na dzień 27 czerwca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2017 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2017 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2016 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2016. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. pierwotny termin publikacji raportu rocznego za 2016 rok przypadał na dzień 2 czerwca 2017 r. Emitent ustala nowy termin jego publikacji na dzień 26 maja 2017 r.

Podstawa prawna: § 6 ust 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Raport okresowy za I kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2017. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 14 sierpnia 2017 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 roku

Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 2 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Raport RB_ASO

Numer: 4/2016
Data sporządzenia: 04-05-2016

Spółka: STANDREW S.A.

Temat: Informacja o transakcji na akcjach Prezesa Zarządu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 4 maja 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Tomasza Stankiewicza, zawierające informację sporządzoną stosownie do art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, o transakcjach akcjami Emitenta dokonanymi na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z przekazanej informacji wynika, że Prezes Zarządu STANDREW S.A., w dniu 29 kwietnia 2016 r., dokonał transakcji kupna 5 500 akcji na okaziciela Emitenta w następującym wolumenie:

4983 akcji za cenę 4,65 zł za jedną akcję,
10 akcji za cenę 4,66 zł za jedną akcję,
10 akcji za cenę 4,67 zł za jedną akcję,
225 akcji za cenę 4,68 zł za jedną akcję,
272 akcji za cenę 4,68 zł za jedną akcję,

Transakcji dokonano w czasie sesji zwykłej na rynku NewConnect

 

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

04-05-2016Edward StankiewiczWiceprezes Zarządu

 

Raport RB_ASO

Numer: 3/2016
Data sporządzenia: 15-04-2016

Spółka: STANDREW S.A.

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 3/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 14 kwietnia 2016 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym koryguje raport bieżący nr 3/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. przekazując kompletny wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 kwietnia 2016 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:

Tomasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Łukasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Edward Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki koryguje raport z uwagi na błąd techniczny, który spowodował, że część raportu bieżącego ESPI nr 3/2016, znajdująca się poniżej dwukropka nie wyświetliła się w opublikowanej informacji.

 

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

15-04-2016Tomasz StankiewiczPrezes Zarządu

 

Raport RB_ASO

Numer: 3/2016
Data sporządzenia: 15-04-2016

Spółka: STANDREW S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 14 kwietnia 2016 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 kwietnia 2016 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

15-04-2016Tomasz StankiewiczPrezes Zarządu

 

Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 14 kwietnia 2016 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 14 kwietnia 2016 roku.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Wobec zgłoszenia jednej kandydatury zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Przewodniczący został wybrany drogą aklamacji. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), pkt. 8) i pkt. 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STANDREW S. A. na dzień 14 kwietnia 2016 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. informuje o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki zwołanego na dzień 14 kwietnia 2016 roku, po uwzględnieniu żądania zgłoszonego przez akcjonariusza, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, poprzez dodanie do porządku obrad punktu nr 8. f) dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

W załączeniu Emitent przekazuje ujednolicony porządek obrad, uwzględniający powyższe zmiany oraz projekty uchwał dotyczące wprowadzonych punktów porządku obrad.

Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał i nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki: www.standrew.com.pl

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

 

Raport RB-W_ASO

Numer: 2/2016
Data sporządzenia: 23-03-2016

Spółka: STANDREW S.A.

Temat: Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STANDREW S. A. na dzień 14 kwietnia 2016 roku

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:
Działając na podstawie art. 401 § 2 KSH w związku z art. 4021 § 1 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej niniejszym ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki zwołanego na dzień 14 kwietnia 2016 roku, po uwzględnieniu zmiany zgłoszonej przez akcjonariusza, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, uzupełniając go o punkt porządku obrad dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Załączniki:

Ogloszenie – uzupelnienie porzadku obrad ZWZ STANDREW.pdfOgłoszenie – uzupełnienie porządku obrad
PROJEKTY UCHWAŁ_STANDREW S A _ZWZ_2016 – uzupełniony.pdfProjekty uchwał

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

23-03-2016Tomasz StankiewiczPrezes Zarządu

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 kwietnia 2016 roku

Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym zwołuje na dzień 14 kwietnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.

Załączniki:

http://temp.standrew.com.pl/raport-okresowy-roczny-za-rok-obrotowy-2015-r/

PROJEKTY UCHWAŁ_STANDREW S.A._ZWZ_2016

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki na IV 2016

informacja o ogólnej liczbie akc jii głosów STANDREW S A

Protokół Rady Nadzorczej

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONY WANIE PRAWA GŁOSU PRZE Z PEŁNOMO CNIKA (JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMO CNIKA (OS.FIZYCZNE)

wzór pełnomocnictwa – os fizyczne

wzór pełnomocnictwa – os prawne

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

16-03-2016Tomasz StankiewiczPrezes Zarządu

 

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2015 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Edward Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 12 lutego 2016 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – 16 sierpnia 2016 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku

Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 4 marca 2016 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

STANDREW POPRAWIA WYNIKI I INWESTUJE W SUSZARNIE

Zajmująca się produkcja tartaczną spółka Standrew w pierwszej połowie bieżącego roku zwiększyła przychody i zyski.

Standrew poprawia wyniki i inwestuje w suszarnieStandrew poprawia wyniki i inwestuje w suszarnieFot. Standrew

Według raportu finansowego Standrew SA w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2015r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 8,992 mln zł (2014: 6,675 mln zł.). Spółka zanotowała również wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 800 tys zł, wobec 658 tys zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 408 tys. zł (2014: 331 tys. zł).

 

W związku z działaniami mającymi na celu poprawę rentowności i efektywności gospodarowania zasobami, w pierwszym półroczy br. Standrew rozpoczął prace inwestycyjne mające na celu budowę czterokomorowego nowoczesnego kompleksu suszarniczego. Obecnie, ze względu na pełne wykorzystanie posiadanych mocy suszarniczych, firma korzysta również z usługowego suszenia półproduktów. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na przełom III i IV kwartału 2015r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

Zarząd STANDREW S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Hucie Szklanej informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się dnia 4 listopada 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za 2015 rok, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest EDG Spółka Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Wojskowej 4 (60-792 Poznań), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, pod numerem ewidencyjnym 3755.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Raport okresowy za II kwartał 2015 r

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Raport okresowy za I kwartał 2015 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Raport RB_ASO

Numer: 3/2015
Data sporządzenia: 29-04-2015

Spółka: STANDREW S.A.

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 2/2015 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 kwietnia 2015 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym koryguje raport bieżący nr 2/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. przekazując kompletny wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 kwietnia 2015 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:

Tomasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Łukasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Edward Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki koryguje raport z uwagi na błąd techniczny, który spowodował, że część raportu bieżącego ESPI nr 2/2015 znajdująca się poniżej dwukropka nie wyświetliła się w opublikowanej informacji.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

29-04-2015Tomasz StankiewiczPrezes Zarządu

Raport RB_ASO

Numer: 2/2015
Data sporządzenia: 29-04-2015

Spółka: STANDREW S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 kwietnia 2015 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 kwietnia 2015 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

29-04-2015Tomasz StankiewiczPrezes Zarządu

Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 kwietnia 2015 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 kwietnia 2015 roku.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Walne Zgromadzenie nie podejmowało uchwały odnoszącej się do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, którego zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia wybrano w drodze aklamacji. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), pkt. 8) i pkt. 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Treść uchwał ZWZ z dnia 27.04.2015 r.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

wielkanoc

Zarząd STANDREW S.A. 

wraz z pracownikami, pragną złożyć Wszystkim swoim kontrahentom oraz partnerom biznesowym życzenia wesołych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy suto zastawionych stołów, smacznego jajka, bogatego zająca, wesołego śmigusa dyngusa a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 27 kwietnia 2015 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

[download id=”733″]

[download id=”735″]

[download id=”737″]

 

Raport RB-W_ASO

Numer: 1/2015
Data sporządzenia: 31-03-2015

Spółka: STANDREW S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 kwietnia 2015 roku

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym zwołuje na dzień 27 kwietnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.

Załączniki:

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki na IV 2015.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

31-03-2015Tomasz StankiewizPrezes Zarządu

 

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 kwietnia 2015 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 27 kwietnia 2015 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2014 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. pierwotny termin publikacji raportu rocznego za 2015 r. przypadał na dzień 1 czerwca 2015 r. Emitent przyspiesza publikację ww. raportu i ustala nowy termin jego publikacji na dzień 2 marca 2015 r.

Podstawa prawna: § 6 ust 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu