Rejestracja zmian statutu Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Rejestracja-zmian-statutu-emitenta-w-krajowym-rejestrze-sadowym

Rejestracja zmian statutu Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w związku z otrzymaniem w dniu 8 września 2014 r. informacji o odbiorze przez pełnomocnika Emitenta postanowienia Sądu Rejonowego Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS w sprawie wpisu zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego, od dnia 20 sierpnia 2014 r. obowiązuje tekst jednolity Statutu Spółki z dnia 10 czerwca 2014 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2014, obejmujący nowe następujące brzmienie § 18 ust. 3 Statutu Spółki:

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. W przypadku wygaśnięcia Mandatu członka Rady Nadzorczej w toku kadencji na skutek rezygnacji lub śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uchwałą podjętą zwykłą większością głosów dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. W porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia zamieszcza się podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji albo jego odwołania oraz w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, w przypadku niepodjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

Poprzednie brzmienie § 18 ust. 3 Statutu Spółki:
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2) pkt. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu