Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017 - korekta Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Raport-okresowy-roczny-obrotowy-2017-korekta-standrew-spolka-akcyjna-plstndr00019

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017 – korekta Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

05-06-2018 11:00:47 | Roczny | EBI | 6/2018

Zarząd Spółki Standrew S.A. (dalej: Emitent) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu okresowego ? raportu rocznego za rok 2017.

Przyczyną korekty jest niezamieszczenie w systemie ESPI sprawozdania finansowego oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017. Dokumenty te były wymienione, jako załączniki do raportu okresowego, wyodrębnione z jego treści i w sposób niezamierzony przez Emitenta nie zostały zamieszczone w systemie EBI.
Korekta raportu okresowego nie wpływa na pozostałą jego treść, w tym na zamieszczone w treści raportu wybrane dane finansowe.
Skorygowany raport roczny Emitenta za rok 2017, wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STANDREW SA ZA ROKOBROTOWY 2017 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO

Sprawozdanie z działalności Zarządu_2017

Raport roczny_STANDREW 2017 2