Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z wpływem koronawirusa COVID-19 na sytuację finansową spółki STANDREW S.A. (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Otrzymanie-decyzji-sprawie-przyznania-subwencji-finansowej-polskiego-funduszu-rozwoju-zwiazku-wplywem-koronawirusa-covid-19-sytuacje-finansowa-spolki-standrew-s-a-plstndr00019

Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z wpływem koronawirusa COVID-19 na sytuację finansową spółki STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

28-05-2020 09:28:10 | Bieżący | ESPI | 2/2020

RB_ASO: Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z wpływem koronawirusa COVID-19 na sytuację finansową spółki
Data: 2020-05-28
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22020
Data sporządzenia:2020-05-28
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z wpływem koronawirusa COVID-19 na sytuację finansową spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Standrew S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że otrzymał decyzję od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania ze środków publicznych subwencji finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości 1.239.375,00 zł _słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych_ _dalej: „Decyzja” i „Subwencja”_.
Emitent informował o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki I kwartału 2020 r. oraz miesiąca kwietnia 2020 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Zgodnie z dokumentami programowymi oraz umową otrzymania Subwencji, Subwencja podlega zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia Subwencji, z zastrzeżeniem, iż kwota zwrotu Subwencji będzie wynosić od 25% do 100% w zależności od spełnienia przez Spółkę przesłanek określonych w ww. dokumentach, na podstawie których Subwencja została przez Spółkę otrzymana _pozostała część Subwencji będzie podlegała umorzeniu_.
Do wskazanych wyżej przesłanek wpływających na ostateczną wysokość Subwencji podlegającej zwrotowi należą wysokość odnotowanej przez Emitenta straty gotówkowej na sprzedaży w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym Emitent odnotował stratę po 1 lutego 2010 r. lub od miesiąca, w którym została udzielona Subwencja, jak również współczynnik średniego stanu zatrudnienia pracowników na poziomie określonym w umowie w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, licząc od końca miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy.
Subwencja podlega zwrotowi w 100% otrzymanej wartości w przypadku zaprzestania przez Emitenta prowadzenia działalności gospodarczej _w tym jej zawieszenia_ lub w przypadku otwarcia likwidacji w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania Subwencji. Powyższe przesłanki stanowią również podstawę do wypowiedzenia zawartej umowy o subwencję.
Ponadto, umowa o subwencję może zostać wypowiedziana w przypadku opóźnienia się Spółki w spłacie co najmniej dwóch rat w stosunku do ustalonego harmonogramu. W takim przypadku Emitent zobowiązany będzie zwrócić pozostałą do zapłaty kwotę Subwencji w terminie 14 dni roboczych od dnia wypowiedzenia.
Subwencja została udzielona Spółce ze środków publicznych, które zostały przeznaczone na realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19.
Emitent zamierza przeznaczyć kwotę Subwencji na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki, w tym wobec jej pracowników oraz kontrahentów. Jednocześnie Spółka informuje, że zamierza wystąpić z wnioskiem o dodatkową pomoc przyznaną przedsiębiorcom w zakresie zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz oczekuje na decyzje w sprawie dofinansowania wynagrodzeń pracowników.Emitent wskazuje przy tym, że ostateczny wpływ wskazanych wyżej form pomocy na działalność Emitenta w perspektywie najbliższego roku oraz kolejnych miesięcy będzie zależał od czasu trwania epidemii, ewentualnych dalszych ograniczeń nakładanych na przedsiębiorców i konsumentów, w tym w szczególności związanych z możliwością swobodnego przemieszczania się, jak również tempa zmniejszania tych ograniczeń oraz dalszego kształtowania się sytuacji rynkowej spowodowanej ograniczeniami w okresie od marca 2020 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy__miejscowość_
HUTA SZKLANA83
_ulica__numer_
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
_telefon__fax_
biuro@standrew.com.plwww.standrew.com.pl
_e-mail__www_
763-18-52-437570861522
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-28Tomasz StankiewiczPrezes ZarząduTomasz Stankiewicz
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulOtrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z wpływem koronawirusa COVID-19 na sytuację finansową spółki
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mailbiuro@standrew.com.pl
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2020-05-28
Rok biezacy2020
Numer2
adres wwwwww.standrew.com.pl