Korekta prognoz finansowych Standrew S.A |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Korekta-prognoz-finansowych-standrew-s-a

Korekta prognoz finansowych Standrew S.A

Zarząd Standrew S.A. (dalej Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych, zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym Emitenta z dnia 12 kwietnia 2013 r.
Zgodnie z opublikowaną w Dokumencie Informacyjnym prognozą na rok 2013 przychody netto ze sprzedaży miały wynieść 13 558 tys. zł, a zysk netto 846 tys. zł.
Wstępne wyniki Spółki za IV kwartał 2013 r. oraz 2013 rok wskazują, że faktycznie osiągnięte przez Spółkę przychody za rok 2013 wyniosą 11 341 tys. zł., a zysk netto wyniesie 616 tys. zł.
Istotnymi czynnikami, które mają wpływ na skorygowane prognozy finansowe jest zmiana terminu uruchomienia linii do produkcji lameli, która nastąpiła z przyczyn niezależnych od Emitenta, o której Spółka informowała w raporcie okresowym za III kwartał. Zmiana terminu uruchomienia linii skutkowała niezrealizowaniem zamówień, które były planowane w IV kwartale 2013 roku.
W konsekwencji Spółka zanotowała o 16 % niższe od zakładanych przychody ze sprzedaży, co przy zwiększonych kosztach związanych z przygotowaniem do produkcji lameli spowodowało zmniejszenie zysku netto o 27 % w stosunku do zysku prognozowanego.
Przewidywany termin finalnej instalacji urządzeń to koniec I kwartału 2014 toku. Osiągnięcie pełnych zdolności produkcyjnych planowane jest na II kwartał 2014 roku

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarzadu
  • Edward Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu