STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:

Strategia spółki

 

Dotychczas Spółka prowadziła głównie produkcję materiałów tartacznych, mało przetworzonych. Zapewniało to
stosunkowo stabilne przychody, jednak bez znaczących moŜliwości zwiększania rentowności.
Głównym załoŜeniem strategicznym Emitenta jest przejście od produkcji wyrobów typowo tartacznych do bardziej
przetworzonych produktów wykorzystywanych w budownictwie i meblarstwie oraz produkcji energii w układzie
kogeneracyjnym (prąd i ciepło) lub produkcji ekologicznego paliwa z biomasy.
Strategię rozwoju podzielono na 4 etapy:
Pierwszy etap – Spółka zamierza zakupić nową półautomatyczną i bardzo ekonomiczną linię do przecierania drewna,
co pozwoli na rozszerzenie produkcji o bardziej przetworzone i wyŜej marŜowe wyroby (w tym suszonej tarcicy
dębowej oraz lameli dębowych, na które jest obecnie duŜy niezaspokojony popyt).

Drugi etap zawiera inwestycję w rozbudowę suszarni do drewna twardego wraz z instalacją grzewczą. Budowa
nowego kompleksu suszarniczego zapewni moŜliwość zwiększenia asortymentów suchych i produktów wysoko
przetworzonych.

Trzeci etap to uruchomienie produkcji kantówki okiennej oraz innych elementów klejonych. W tym celu Spółka
zamierza wydzielić osobny segment oraz zakupić specjalistyczne urządzenia do sklejania drewna. Krok ten zapewni
Spółce nowe rynki zbytu oraz znacząco zwiększy dochodowość przy stosunkowo niskich nakładach.

Czwarty etap – nie uwzględniony w prognozach finansowych – polega na:
produkcji energii w układzie kogeneracyjnym (prądu i ciepła). Wybudowanie elektrociepłowni o mocy 650 kW
opalanej własnymi odpadami produkcyjnymi umoŜliwi wykorzystywanie ciepła na własne potrzeby, zasilając
suszarnie do drewna, ale przede wszystkim pozwoli na pozyskanie duŜych oszczędności z tytułu wytwarzania prądu
potrzebnego do zasilenia całego zakładu. W chwili obecnej Spółka jest zasilana w prąd z sieci miejskiej, dostawy te
są bardzo kosztowne i eliminując ten czynnik Spółka uzyska znaczące korzyści ekonomiczne. Emitent ma w chwili
obecnej opracowaną koncepcję projektu budowy tej elektrociepłowni. Projekt wykazuje duŜą wartość dodaną dla
Spółki. Rozpoczęcie inwestycji planuje się na rok 2014, a jej budowa ma być zasilona środkami pozyskanymi z Unii
Europejskiej.

Elektrociepłownia ma być połączona z produkcją wysokowydajnego, odnawialnego paliwa z biomasy, przede
wszystkim peletu. Spółka wytwarza biomasę jako produkt uboczny i obecnie częściowo wykorzystuje ją na własne
potrzeby a częściowo zbywa w postaci nieprzetworzonej.
Wraz z rozwojem produkcji, ilość wytwarzanej biomasy będzie się systematycznie zwiększać.